Online Encyclopedia Search Tool

Your Online Encyclopedia

 

Online Encylopedia and Dictionary Research Site

Online Encyclopedia Free Search Online Encyclopedia Search    Online Encyclopedia Browse    welcome to our free dictionary for your research of every kind

Online EncyclopediaJin Dynasty (1115-1234)

History of China
series
The Three August Ones and the Five Emperors
Xia Dynasty
Shang Dynasty
Zhou Dynasty
Qin Dynasty
Han Dynasty
Three Kingdoms
Jin Dynasty
Sixteen Kingdoms
Southern and Northern Dynasties
Sui Dynasty
Tang Dynasty
Five Dynasties and Ten Kingdoms Period
Song Dynasty
Liao Dynasty
Western Xia
Jin Dynasty
Yuan Dynasty
Ming Dynasty
Qing Dynasty
Republic of China
People's Republic of China (1, 2, 3, 4)


The (second) Jin Dynasty (金 jin1 1115-1234; Anchu in Jurchen ) or Jurchen dynasty was founded by Wanyan (完顏 wan2 yan2) clan of the Jurchen who also established the Qing Dynasty some 500 years later. The first dynasty seated at Beijing, it was annihilated by Mongols led by Ögedei Khan, third son of Genghis Khan. The name is sometimes written as Jinn to differentiate it from the earlier Jin.


Sovereigns of Jin Dynasty 1115-1234
Temple Name
Miao Hao
廟號
miao4 hao4
Posthumous Name
Shi Hao
諡號
 
Birth Name
Years of
Reign
Era Name
Nian Hao
年號
 
and Years
Convention: "Jin" + temple name or posthumous name
Tai Zu
太祖
tai4 zu3
(1) Wan-Yan A Gu Da
完顏阿骨打
wan2 yan2 a1 gu2 da3
1115-1123 Shouguo
收國
shou1 guo2
1115-1116
 
  Tianfu
天輔
tian1 fu3
1117-1123
Tai Zong
太宗
tai4 zong1
(1) Wan-Yan Wu Qi Mai
完顏吳乞買
wan2 yan2 wu2 qi3 mai3
or
Wan-Yan (Sheng or Cheng)
完顏晟
wan2 yan2 (sheng4 or cheng2)
1123-1134 Tianhui
天會
tian1 hui4
1123-1134
Xi Zong
熙宗
xi1 zong1
(1) Wan-Yan He-La
完顏合剌
wan2 yan2 he2 la2
or
Wan-Yan Dan
完顏亶
wan2 yan2 dan3
1135-1149 Tianhui
天會
tian1 hui4
1135-1138
 
  Tianjuan
天眷
tian1 juan4
1138-1141
 
Huangtong
皇統
huang2 tong3
1141-1149
(2) Hai Ling Wang
海陵王
hai3 ling2 wang2
Wan-Yan Liang
完顏亮
wan2 yan2 liang4
1149-1161 Tiande
天德
tian1 de2
1149-1153
 
  Zhenyuan
貞元
zhen1 yuan2
1153-1156
 
Zhenglong
正隆
zheng4 long2
1156-1161
Shi Zong
世宗
shi4 zong1
(1) Wan-Yan Yong
完顏雍
wan2 yan2 yong1
1161-1189 Dading
大定
da4 ding4
1161-1189
Zhang Zong
章宗
zhang1 zong1
(1) Wan-Yan Jing
完顏璟
wan2 yan2 jing3
1190-1208 Mingchang
明昌
ming2 chang1
1190-1196
 
  Chengan
承安
cheng2 an1
1196-1200
 
Taihe
泰和
tai4 he2
1200-1208
(2) Wei Shao Wang
衛紹王
wei4 shao4 wang2
or
Wei Wang
衛王
wei4 wang2
Wan-Yan Yong Ji
完顏永濟
wan2 yan2 yong3 ji4
1209-1213 Daan
大安
da4 an1
1209-1212
 
  Chongqing
崇慶
chong2 qing4
1212-1213
 
Zhining
至寧
zhi4 ning2
1213
Xuan Zong
宣宗
xuan1 zong1
(1) Wan-Yan Xun
完顏珣
wan2 yan2 xun2
1213-1223 Zhenyou
貞祐
zhen1 you4
1213-1217
 
  Xingding
興定
xing1 ding4
1217-1222
 
Yuangunag
元光
yuan2 guang1
1222-1223
Ai Zong
哀宗
ai1 zong1
(1) Wan-Yan Shou Xu
完顏守緒
wan2 yan2 shou3 xu4
1224-1234 Zhengda
正大
zheng4 da4
1224-1232
 
  Kaixing
開興
kai1 xing1
1232
 
Tianxing
天興
tian1 xing1
1232-1234
(2)
Mo Di
末帝
mo4 di4
Wan-Yan Cheng Lin
完顏承麟
wan2 yan2 cheng2 lin2
1234 (2)

(1) Quite long and thus not used when referring to this sovereign.
(2) Did not existSee also: Chinese history -- Chinese sovereign -- Song Dynasty -- Five Dynasties and Ten Kingdoms Period -- Tang Dynasty -- Mongols -- Western Xia -- Puxian Wannu

Last updated: 10-24-2004 05:10:45